มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

 ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ETI ผ่านช่องทางคิวอาร์โค้ดที่แนบมา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2564