มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรมเนียมการอกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564