ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563